ថ្ងៃចន្ទ ទី ១៨ ខែធ្នូ ២០១៧

កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​តម្លៃ​ស្វាយ​បាន​ឡើង​ហើយ​ក្នុង​មួយ​គីឡូ​ឡើង​ពីរ​រយ​រៀល​ទៅ​បី​រយ​រៀល​

2017-03-20 13:17:50     287     រ័ត្ន

ស្វាយ​កែវ​ល្មៀត​ចាប់​ផ្ដើម​ឡើង​ថ្លៃ​ហើយ​ក្នុង​មួយ​គីឡូ​ឡើង ​២០០រយ​រៀល​ ទៅ​៣០០​រយ​រៀល កា​បញ្ជាក់​តម្លៃ​នេះ ពី​ក្រុម​អ្នក​ទិញ​ស្វាយ​បាន​ប្រាប់​មក គេ​ហះ​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​VD7NEWS ។

បើ​បង្អូន​ស្វាយ​កែវ​ល្មៀត​ចង់​លក់​អាច​ទំនាក់​ទំនងតាម​ គេ​ហះ​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​VD7NEWS មាន​លេខ​ទូរស័ព្ទ​៖ 016 69 77 66។ដោយ​៖ ទុយ ហ៊ួត.​VD7