ថ្ងៃសុក្រ ទី ២១ ខែកក្កដា ២០១៧

ក្រសួងសុខាភិបាល ស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមប្រូស៊ាឡេបស៍បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការនាំទឺកដោះមនុស្សពីកម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេស

3 months ago     270     ទុយ​ ហ៊ួត​

ក្រោយពីទទួលបានសេចក្តីសម្រេចពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមលិខិតលេខ ២៥០ សជណ.អវ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ (ជូនភ្ជាប់មកជាមួយនេះស្រាប់)​ របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមក ក្រសួងសុខាភិបាល ស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមប្រូស៊ាឡេបស៍ បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការនាំទឹកដោះមនុស្សចេញពីកម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេស៕

ដកស្រង់៖​ (ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា)កែសម្រូលដោយ៖ ទុយ ហ៊ួត.VD7NEWS